پیکاپ پاسپورت آمریکا پیکاپ ویزای آمریکا پیکاپ پاسپورت انگلیس وقت سفارت آمریکا

وقت مصاحبه

سفارت آمریکا در آنکارا

سفارت آمریکا در آنکارا، مصاحبه ویزا غیر مهاجرتی اتباع ایرانی ساکن ایران را در بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا چهارشنبه انجام می دهد. متقاضیان برای انجام مراحل پذیرش و ورود به کنسولگری می بایست ساعت 12:00 ظهر مقابل در ورودی بخش کنسولگری سفارت در خیابان پاریس در صف بایستند
تاریخ انتشار :12 آذر 1392