مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت انگلیس
  •  اسکن رسید بارکد دار سفارت انگلیس.
  •  اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی