پیکاپ پاسپورتِ سفارت انگلیس

پیکاپ پاسپورت انگلیس به صورتیست که حضور مسافر در روز مصاحبه الزامیست و سفارت انگلیس (ورلد بریدج ) اصل پاسپوت فعلی ، اصل پاسپورت های قبلی و اصل و ترجمه ی پاره ای از مدارک را از متقاضی دریافت میکن

 پیکاپ پاسپورت انگلیس به صورتیست که حضور مسافر در روز مصاحبه الزامیست و سفارت انگلیس (ورلد بریدج ) اصل پاسپوت فعلی ، اصل پاسپورت های قبلی و اصل و ترجمه ی پاره ای از مدارک را از متقاضی دریافت میکنند و روزی که مدارک آماده ی پیکاپ هستند اصل تمامی این مدارک را نماینده ی رسمی این مرکز دریافت میکند. 

به علت اینکه سفارت انگلیس اصل پاسپورت مسافر را نگه میدارد مسافران بدون پاسپورت و با دریافت برگه ی عبور از سفارت خانه های ایران واقع در آنکارا و استانبول میتوانند به ایران بازگردنند.

دریافت برگه ی عبور از آنکارا :
مسافر بعد از تحویل مدارک به سفارت انگلیس (ورلد بریدج) با مراجعه به سفارت ایران در آنکارا واقع در آدرس زیر میتوانند برگه ی عبور خود را دریافت نمایند.

Tehran Cad. No. 10, Kavalikdere, Ankara
Tel. : +90 312 4682820-21 , 4683357


دریافت برگه ی عبور از استانبول :
مسافر قبل از وقت مصاحبه ی انگلیس خود به کنسولگری ایران واقع در آدرس زیر مراجعه میکند و بعد از تحویل مدارک به سفارت انگلیس ( ورلد بریدج )برای دریافت برگه ی عبور دوباره به کنسولگری ایران مراجعه میکند.

Ankara Caddesi No. 1 Cagaloglu/Istanbul

5138230,5138231,5138232,5138233 (0090212)
تاریخ انتشار :13 آذر 1392